LIIKEIDEA

Firesafen pyrkimyksenä on olla palontorjunta-alan kokonaistoimittaja ja visiona on luoda turvallisempaa yhteiskuntaa.

  • Tarjoamme neuvontapalveluja ja valvontaa sekä harjoitamme tuotteiden valmistusta ja myyntiä. Pyrkimyksenämme on täyttää toimeksiantajan kaikki paloturvallisuuspalveluille asettamat tarpeet.
  • Meidän on määrä olla paloturvallisuuspalvelujen ja -laitteiden kokonaistoimittaja sekä uudisrakennuksille että olemassa oleville rakennuksille.
  • Pyrkimyksenämme on auttaa asiakkaitamme täyttämään paloturvallisuuteen liittyvä velvollisuutensa asianmukaisesti ja helpottaa heidän arkipäiväänsä. 
  • Pyrimme löytämään hyvin toimivia käytännön ratkaisuja olemassa olevien toimintaedellytysten mukaisesti.
  • Meidän on oltava huomaavaisia ja palvelualttiita asiakkaitamme ja ympäristöä kohtaan.
  • Meillä on oltava riittävästi resursseja, jotta voimme panostaa uusiin markkinoihin, tuotekehitykseen, investointeihin ja yritysostoihin.
  • Meidän on oltava vakavaraisia voidaksemme varmistaa liiketoiminnan jatkumisen myös vaikeina aikoina.
  • Meidän on Firesafen ympäristöpolitiikan mukaisesti jatkuvasti pyrittävä vähentämään Firesafen aiheuttamaa ilman, maan ja veden saastumista mahdollisimman paljon.  
     

FIRESAFEN ARVOT

Ammattimaisuus
Meidän on käyttäydyttävä asiallisesti ja moitteettomasti asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan ja kunnioitettava toisten ammatillista osaamista. Pidämme kiinni lupauksistamme ja kannamme vastuun tekemistämme töistä. Työmme dokumentoidaan ja sen on oltava jäljitettävissä.

Osaaminen
Meillä on oltava tietämystä, kokemusta, halua ja kykyä tarjota asiakkaillemme laadukas lopputulos. Pyrimme olemaan palontorjunnan johtava osaamiskeskus ja kaiken aikaa vahvistamaan ja kehittämään osaamistamme. Jaamme tietämystämme toisille.

Sitoutuneisuus
Meidän on osoitettava asiakkaille, toimittajille, viranomaisille ja muille sidosryhmille, että tietämyksellämme ja kokemuksellamme on suuri merkitys. Työmme pelastaa henkiä ja omaisuutta. Tekemällä parhaamme luomme turvallisuutta ja pysyviä arvoja työntekijöille, asiakkaille, omistajille ja yhteiskunnalle ylipäätään.