Turvallisuusmerkinnät

Kiinteistön turvallisuusmerkinnöillä ohjataan ja opastetaan käyttäjiä sekä pelastus- ja sammutustyötä tekeviä.

Uloskäytävien ja kulkureittien merkitsemisestä on säädetty pelastuslaissa (379/2011) ja sen nojalla annetussa sisäministeriön asetuksessa rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005). Poistumistiet ja opastus tulee merkitä asianmukaisesti.

Alkusammutuskalusto tulee merkitä virallisilla kohdemerkeillä. Merkinnöissä käytettävien kilpien ja tarrojen koko määräytyy katsomisetäisyyden mukaan.

Pelastus- ja sammutustyöhön edellytykset tulee huomioida kiinteistön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Pelastustiet, sammutus- ja pelastustoimintaa helpottavat laitteistot, sammutusreitit, vaatimusten mukaiset tila- ja laitemerkinnät sekä vaaraa aiheuttavat toiminnot on merkittävä selkeästi ja vaatimusten mukaisesti.

Työpaikkojen turvamerkintöjä koskevista vaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa (687/2015). Turvamerkit ovat joko pysyviä (kilvet) tai tilapäisiä (merkinantolaitteet).

Vaaraa aiheuttavasta toiminnasta tai laitteesta on myös varoitettava virallisilla merkinnöillä.

Turvallisuusmerkinnät tulee pitää ajan tasalla ja valaistuille turvamerkinnöille tulee suorittaa määräaikaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet.